Vilactiva Maig 2020

4 | MAIG 2020 n Viladecavalls ja compta amb uns pressupostos aprovats per a aquest 2020, tot i les dificul- tats i alteracions provocades per la crisi sanitària de la CO- VID-19, que encara es troba ac- tiva. En total, el pressupost per a enguany consigna una des- pesa d’11.491.991 €, amb una clara voluntat d’integrar en els comptes públics els Objectius de Desenvolupament Sosteni- ble (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Aquests 17 objectius pretenen, en el seu conjunt, assolir una societat més justa a través d’actuacions que giren al voltant d’àmbits com l’educació, la salut, la po- bresa o el canvi climàtic, entre Els serveis socials, la lluita contra el canvi climàtic, els espais públics o la mobilitat, entre els principals eixos dels comptes públics per a enguany Els Objectius de Desenvolupament Sostenible marquen el pressupost municipal per al 2020 Les inversions aniran a parar a alguns dels principals equipaments municipals i a la millora de diversos serveis d’altres. Tot i que els ODS es tro- ben orientats principalment als estats, des de l’Ajuntament de Viladecavalls es considera im- prescindible la implicació tam- bé dels governs locals per tal d’aconseguir-ne l’acompliment. La voluntat del Pressupost Municipal La redacció del Pressupost s’ha realitzat tenint presents els va- lors i eixos tranversals de l’ac- ció de govern per a una bona governança. Aquests inclouen qüestions com la preservació del territori; posar la cultura a l’abast del conjunt de la ciu- tadania; el foment de l’ocupa- ció, o la millora dels polígons industrials. A més, cal tenir en consideració que s’han aplicat les restriccions que estableix la normativa estatal i que limiten la despesa executada en l’exer- cici anterior i en base a la políti- ca fiscal aplicada. Els ingressos Pel que fa al finançament del Pressupost, cal destacar espe- cialment la baixada d’ingressos provinents d’impostos direc- tes, causada, sobretot, per la rebaixa de l’impost sobre béns immobles (IBI), la qual s’ha anat consolidant al llarg dels darrers anys dins de l’objectiu munici- pal de rebaixar la pressió fiscal sobre les economies familiars. Per tal de compensar aquesta reducció d’ingressos, des de l’Ajuntament de Viladecavalls es continuarà treballant per a aconseguir subvencions provi-

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=